วัดบวรฯสร้างพระกริ่ง 3 รุ่นตั้งทุนการศึกษา

0
369

558000010081801วัดบวรฯ จัดพิธุทธาภิเษกพระกริ่ง 3 รุ่น ที่ระลึกสมเด็จพระวันรัต 80 ปี 29 สิงหาคมนี้ พร้อมเชิญชวนร่วมบูชารายได้ตั้งกองทุนการศึกษา

พระครูสังฆสิทธิกร หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์การจัดพิธีพุทธาภิเษก พระกริ่งพุทธอุดมสมบูรณ์ 80 ปี สมเด็จพระวันรัต กล่าวว่า วัดบวรนิเวศวิหาร เตรียมจัดพิธีพุทธาภิเษก พระกริ่งนิรันตราย 13 รอบ พระนักษัตร สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส พระกริ่งบัวรอบ 12 รอบ พระนักษัตร สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ และพระกริ่งพุทธอุดมสมบูรณ์ 80 ปี สมเด็จพระวันรัต ในวันที่ 29 สิงหาคมนี้ ที่พระอุโบสถวัดบวร เพื่อเป็นที่ระลึกในโอกาสอายุวัฒนมงคลสมเด็จพระวันรัต(จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) รักษาการเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร รักษาการเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต ครบ 80 ปี ในปี 2559 โดยเปิดให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมบูชา และนำรายได้ไปสมทบทุนบำเพ็ญกุศลวัดบวรนิเวศวิหาร เพื่อใช้ในกิจกรรมของวัดบวรนิเวศวิหาร เช่น ถวายเป็นพระกุศลถวายอดีตเจ้าอาวาส จัดตั้งกองทุนการศึกษาโรงเรียนวัดคีรีวิหาร โครงการสาธารณประโยชน์ เป็นต้น

ทั้งนี้ กำหนดการพิธีพุทธาภิเษก เริ่มเวลา 15.20 น. ณ มณฑลพิธีหน้าพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร โดยมีสมเด็จพระมหามุนีวงศ์(อัมพร อมฺพโร) เจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เป็นประธานสงฆ์ เวลา 16.00 น.สมเด็จพระวันรัต จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พร้อมจุดธูปเทียนบูชาพระรูปเหมือน สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ และเข้าถวายสักการะ สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ จากนั้นประธานสงฆ์ให้ศีล สมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะ เจริญคาถาจุดเทียนชัย พระมหานาคสวดคาถาพุทธาภิเษก พระสงฆ์อนุโมทนา เป็นอันเสร็จพิธี

อนึ่ง พุทธศาสนิกชนร่วมบุญสร้างพระกริ่งและร่วมบูชาในการนำรายได้ไปสร้างสาธารณะประโยชน์ดังกล่าว โทร.06-1394-2404

 

Share Button