เวฬุวันมหาวิหาร จุดกำเนิด “วันมาฆบูชา”

0
559

เวฬุวันมหาวิหาร วัดแห่งแรกในพุทธศาสนา จุดกำเนิด “วันมาฆบูชา”

12715794_10154065930069271_4884111344652208628_nทุกครั้งที่เดินทางไปแสวงบุญตามรอยพระบาทพระศาสดาที่อินเดีย เราจะไปยังเวฬุวันมหาวิหาร ครับ พระถังซำจั๋ง หรือหลวงจีนฟาเหียน (Fa-hsien) บันทึกไว้ว่า “เมืองราชคฤห์อยู่ในสภาพปรักหักพัง แต่ยังทันได้เห็นมูลคันธกุฎีวัดเวฬุวันปรากฏอยู่ และยังคงมีพระภิกษุหลายรูปช่วยกันดูแลรักษาปัดกวาดอยู่เป็นประจำ”

10367191_10154065931044271_504951882497753554_nบริเวณลานเล็กๆ ทางทิศตะวันตกของสระกลันทกนิวาป คือ “ลานจาตุรงคสันนิบาต” เป็นลานเดียวในบริเวณวัดที่ไม่มีโบราณสถานอื่นตั้งอยู่ และมีซุ้มประดิษฐานพระพุทธรูปยืนปางประทานพรอยู่กลางซุ้ม ลานนี้สันนิษฐานว่าพระพุทธองค์ทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ในวันมาฆบูชา พระสาวกจำนวน ๑,๒๕๐ รูป หลักคำสอนอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา ได้แก่ การไม่ทำความชั่วทั้งปวง การบำเพ็ญความดีให้ถึงพร้อม และการทำจิตของตนให้ผ่องใส เพื่อเป็นหลักปฏิบัติของพุทธศาสนิกชน

ในสมัยพุทธกาล สวนป่าไผ่สถานที่อยู่ของกระรอก กระแต นั้น พระเจ้าพิมพิสาร กษัตริย์แคว้นมคธ ผู้ศรัทธาในพระพุทธศาสนา ถวายพระราชอุทยานให้เป็นวัดแห่งแรกในพุทธศาสนา ปัจจุบันได้รับการอนุรักษ์ไว้จากทางการอินเดีย อยู่ที่กรุงราชคฤห์ ประเทศอินเดีย เมืองบาป เมืองที่ถูกทิ้งร้างไป ด้วยเหตุแห่งปิตุฆาต หลายชั่วอายุคน

12745960_10154065930119271_3802144365290975021_n

Share Button