อคติ ๔ ความลำเอียงที่ทำให้เสื่อม

0
400

ดูกรภิกษุทั้งหลาย
การถึงอคติ ๔ ประการนี้ ๔ ประการเป็นไฉน
บุคคลย่อมถึงฉันทาคติ ย่อมถึงโทสาคติ
ย่อมถึงโมหาคติ ย่อมถึงภยาคติ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย
การถึงอคติ ๔ ประการนี้แลฯ
ผู้ใดประพฤติล่วงธรรม เพราะความรัก ความชัง
ความหลง ความกลัว ยศของผู้นั้นย่อมเสื่อม
เหมือนพระจันทร์ข้างแรมฉะนั้น ฯ

ดูกรภิกษุทั้งหลาย
การไม่ถึงอคติ ๔ ประการนี้ ๔ ประการเป็นไฉน
บุคคลย่อมไม่ถึงฉันทาคติ ย่อมไม่ถึงโทสาคติ
ย่อมไม่ถึงโมหาคติ ย่อมไม่ถึงภยาคติ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย
การไม่ถึงอคติ ๔ ประการนี้แลฯ
ผู้ใดไม่ประพฤติล่วงธรรม เพราะความรัก ความชัง
ความหลง ความกลัว ยศของผู้นั้นย่อมเต็มเปี่ยม
ดุจพระจันทร์ข้างขึ้น ฉะนั้น ฯ

(จาก พระไตรปิฎกแปลไทย ฉบับหลวง พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑๓
อังคุตรนิกาย จตุกกนิบาต จรวรรคที่ ๒ อคติสูตรที่ ๓)

หมายเหตุ***
อคติ ๔ หมายถึง ความลำเอียง ๔ ประการ ได้แก่ ฉันทาคติ (ลำเอียงเพราะชอบ) โทสาคติ (ลำเอียงเพราะชัง) โมหาคติ (ลำเอียงเพราะหลง) ภยาคติ (ลำเอียงเพราะกลัว)

(จาก นิตยสารธรรมลีลา ฉบับที่ 190 ตุลาคม 2559 โดย กองบรรณาธิการ)

Share Button